Cech Piekarski w Radomiu (Z.Skuza w: O chlebie powszednim -2000r)1

Historia cechów w Radomiu sięga XIV wieku. W tym czasie Radom został lokowany na prawie średzkim, a później magdeburskim. Pierwszym znanym dokumentem wspominającym obecność piekarzy w Radomiu jest spis mieszkańców z 1532 roku.
Wynika z niego, że Radom liczył wówczas 30 piekarzy, którzy płacili podatek starostwu po jednym groszu od osoby kwartalnie. Piekarzy wymienia również dokument Zygmunta Augusta z 1549 roku.
Zezwalał on dochody z jatek piekarskich przeznaczyć na odbudowę miasta zniszczonego pożarami i naprawę murów obronnych. Jest też opis zamku z 1564 roku informujący o wyposażeniu piekarni zamkowej. Znajdowały się w niej: piec służący do wypieku chleba, 4 wiadra, 2 niecki chlebowe, 4 beczki, 3 półkufki mączne i 5 dzież.
Inne wiadomości o piekarniach radomskich zawierają lustracje królewszczyzn.
Lustracja za rok 1564 informuje, że w mieście było 24 piekarzy, a lustracja z lat 1616-1617 podaje, że było ich 18 i płacili podatek w wysokości 2 florenów i 12 groszy rocznie. W 1789 roku było 12 piekarzy, płacili podatek w wysokości 36 zł rocznie i posiadali nową ławę piekarską przy Bramie Lubelskiej.

W II połowie XVIII wieku znów nastąpił rozkwit cechu. Żył wtedy i działał wieloletni cechmistrz Franciszek Sowiński. Z jego inspiracji został napisany w 1760 roku statut, który zatwierdził król Polski August III Sas. Statut znany był piekarzom przez cały wiek XIX i XX. Świadczą o tym rachunki za jego przepisywanie.

W roku 1947, ówczesne władze komunistyczne zamykają samodzielną działalność cechu, włączając go w struktury Cechu Różnych. W 1984 roku wydziela się Cech Rzemiosł Spożywczych, który zrzesza min. piekarzy, cukierników, masarzy, młynarzy i producentów wody.

Wreszcie w 2004 roku, z potrzeby środowiska piekarskiego - po 57 latach nieobecności, zostaje reaktywowany jako następca prawny dawnego cechu; Cech Piekarzy w Radomiu. Celem jego powstania jest ochrona i kultywowanie tradycji polskiego, a w szczególności radomskiego piekarstwa rzemieślniczego, obrona interesów ekonomicznych piekarni ( szczególnie tych najsłabszych) w warunkach rosnącej konkurencji - często bywa nieuczciwej.

Promowanie pieczywa z naszych zakładów odbywa się na wiele sposobów czego dobrym przykładem jest organizowane przez piekarzy Święto Chleba, Akcja Dobry Chleb czy pomysł na chleb radomski.